background
logotype
image1 image2 image3 image4

Teori möter arbetslivet (TEMA) 2011-2014

Inomhusmiljön blir allt viktigare att beakta vid diskussioner om förebyggande hälsovård, särskilt i dagsläget när man vill höja pensionsåldern och hålla människorna längre i arbetslivet. Byggnadsrelaterad ohälsa är ett utbrett problem och undersökningar i många Europeiska länder visar på långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. TEMA är ett gränsöverskridande projekt mellan Umeå Universitet i Sverige och Yrkeshögskolan Novia i Finland och har som mål att samordna resurser, utbyta erfarenheter (bästa praxis) och söka nya lösningar på detta problem. Projektet är tvärvetenskapligt och riktar sig främst till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, mät- och analysteknik samt byggnadsteknik och -underhåll, men har även för avsikt att nå ut med information till allmänheten.

Lärdomar kan dras av hur andra länder och regioner hanterar problem med inomhusmiljön. Som grund för sökandet efter goda metoder (bästa praxis) avses att först kartlägga kunskap, kunskapsbehov och metoder som nu används både inom byggnads- och hälsovårdssektorn. Resultaten kommer bl.a. att utmynna i utbildningsmaterial och kurser för fortbildning av valda yrkesgrupper. Med en gemensam kunskapsbas för Sverige och Finland är förhoppningen att personer med inomhusrelaterade besvär blir bemötta av en mer samstämmig syn på problematiken och kan då känna sig tagna på allvar.

Det är viktigt att symtom uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede för att förhindra kroniska besvär. Vid förebyggande verksamhet behövs även ny kunskap föras ut beträffande risk- och exponeringsfaktorer som ger upphov till besvären. TEMA innefattar därför även nyskapande verksamhet och satsningar på innovativa testmiljöer. Biomonitorering, d.v.s. mätning av olika ämnen i urin, blod eller saliv, är en ny lovande metod att identifiera markörer för luftföroreningar på individnivå.

Läs gärna mera om de olika aktivitetspaketen i projektet:

System.String[]System.String[]