background
logotype
image1 image2 image3 image4

Hälso- och socialvård

Befolkningsstudier i Västerbotten och Österbotten 

Trots många år av forskning är kunskapen om särskild miljökänslighet av relevans för innemiljö och hälsa fortfarande mycket begränsad. De vanligaste formerna av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (”sjukahus-syndromet”), multipel kemisk känslighet (”doftöverkänslighet”), besvär attribuerade till elektromagnetiska fält, bullerkänslighet samt astma och allergi. I Västerbotten genomförs en longitudinell enkätstudie av dessa miljökänsligheter med en 3-års uppföljning, och i Österbotten genomförs en tvärsektionell enkätstudie av miljökänsligheterna med särskilt fokus på arbetsrelaterade aspekter. I dessa studier undersöks (i) förekomst av enskilda miljökänsligheter och samförekomst mellan olika former av miljökänslighet, (ii) symtombild, (iii) fysiska och kemiska miljöfaktorer som ger hälsobesvären, (iv) psykologiska och sociala riskfaktorers roll vid utvecklandet av miljökänsligheter samt (v) strategier för hantering av miljökänsligheter och socialt stöd från omgivningen.

Ansvariga
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kunskap och bemötande hos ansvariga personer

Personer med ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa och multipel kemisk känslighet rapporterar ofta att de inte tas på allvar av ansvariga personer med olika professioner vid olika myndigheter. Orsakerna kan vara flera men bristande kunskaper om vad dessa miljökänsligheter innebär kan vara en orsak. Syftet med denna del av projektet är att kartlägga kunskapsbehovet hos berörda yrkesgrupper och myndigheter samt hur de i sitt arbete bemöter personer med dessa miljökänsligheter.

Additionally, I want to deliver some beneficial advice, which will help you with categorization article composition. Documents that have been satirical in several instances are discussing issues which were questionable to attempt to influence the. The composition which I would like to be clear can be the strategy Studies composition. The firm additionally maintains that each essay should have unique attributes. Our providers offer high quality documents at good rates

Whether you got to generate a paper of one-of-a-kind flawlessness, simply purchase an article as our authors are rushing for assistance. The actual crucial to some superb composition is just a well rounded essay writer. It's your duty to ascertain where to purchase essay or any additional educational undertakings. Have a look at this report of motives to get documents from Custom- Authorship.

It is simple to purchase an article. That is actually not an anti - Christian article. In the event you're looking for essays to purchase select america. If you love to get essays on line, every thing you must execute is to purchase one.De hälsovårdsprofessioner som ingår i studien är läkare inom primär- och specialistvården (arbets- och miljömedicin, yrkesdermatologi, lung- och allergologi, otorhinolaryngologi), vilka via enkät tillfrågas med avseende på (i) kunskapsbehov gällande förekomst, symtom och livskvalitet, riskfaktorer, möjliga orsaker, diagnostisering och rehabilitering/behandling, (ii) varifrån de har erhållit denna kunskap och varifrån de inhämtar ny kunskap samt (iii) den bästa praxis de tillämpar. Andra professioner som också ingår i studien är miljö- och hälsovårdsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer vid företagshälsovården, yrkeshygieniker samt handläggare vid ansvariga myndigheter.

Ansvariga
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Att leva med särskild miljökänslighet

Tidigare forskning indikerar att ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa och multipel kemisk känslighet är hälsotillstånd som innebär påtagliga begränsningar och försämrad livskvalitet för den drabbade personen och dennes familj. För att få mer kunskap om detta genomförs intervjuer av personer med dessa miljökänsligheter, och svaren från intervjuerna analyseras med kvalitativ metodik. Exempel på aspekter vid dessa miljökänsligheter som är av särskild relevans för livskvaliteten är att kunna ta del av samhället samt inverkan av miljökänsligheten på den personliga ekonomin och möjligheterna till ett socialt umgängesliv.

Ansvariga 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

System.String[]

System.String[]